แบบ ทดสอบ ช่วง ชั้น ที่ 3

รวมแบบทดสอบช่วงชั้นที่ 3 ทุกกลุ่มสาระ แบบทดสอบช่วงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1, แบบทดสอบช่วงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2, ประเภทแบบทดสอบ ช่วงชั้นที่ 3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ศึกษาและพละศึกษา
สาระการเรียนรู้ ศิลปะและดนตรี
สาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อาจารย์: อ.ศิริวรรณ เหลือมปุย
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี