สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554


สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554
แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 และการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2554 สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554 มีแผนการปฏิบัติงานสรุปพอสังเขป ดังนี้

เตรียมการรับสมัคร (ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน จัดทำร่างประกาศรับสมัคร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อพิจารณาแผนการสอบ ร่างประกาศรับสมัคร ฯลฯ
ประกาศรับสมัคร (ก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (รับสมัครไม่น้อยก่วา 15 วันทำการ)
จัดพิมพ์ใบสมัครของผู้สมัครสอบ รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลใบสมัครของผู้สมัครสอบเบื้องต้น สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554